ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการ ฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น หลักสูตร การเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารงาน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บ้าน ณ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการ ฝ่ายตุลาการในศาลแขวงขอนแก่น หลักสูตร การเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารงาน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   ณ บ้าน ณ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ