ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ข่าวศาลแขวงขอนแก่น ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560

ข่าวศาลแขวงขอนแก่น  ฉบับที่ 2  ประจำปี 2560
 เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓0  นาฬิกา  นางชนกพรรณ  บุญสม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  มอบหมายให้  นายวัฒนา  ชินรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงขอนแก่น  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท  “โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  เพื่อให้วัด หน่วยงานราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  เมื่อครบกำหนดสตมวาร  (๑๐๐ วัน)  โดยการบำเพ็ญความดี   และปฏิบัติธรรม  รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ณ  วัดป่าแสงอรุณ    อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ
+ -