ศาลแขวงขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand ----- ศาลแขวงขอนแก่น------043-247191-2/เบอร์FAX 043-247193------E-Mailศาลแขวงขอนแก่น: kknmc@coj.go.th

ศาลแขวงขอนแก่น ได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร”

ศาลแขวงขอนแก่น  ได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร”
วันที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น  ได้จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร” เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ   เป็นธรรม  โดยมีผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงขอนแก่นแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ตลอดจนรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน  ณ ศาลแขวงขอนแก่น


เอกสารแนบ